Rodo

Rodo

Informacje o przetwarzanych danych osobowych w Foton Aleksander Głowski

1.  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Foton Aleksander Głowski z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podwale 12, kod pocztowy 85-111, NIP: 562-127-88-46.

2.  Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez Foton Aleksander Głowski, a wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego.

Cele przetwarzania:

 • Informacyjny,
 • Obsługa transakcji sprzedaży,
 • Marketing,
 • Prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości,
 • Wykonanie fotografii,
 • Obróbka cyfrowa,
 • Wydruk,
 • Konfekcjonowanie,
 • Wysyłka,
 • Odbiór i utylizacja wydruków,
 • Przechowywanie formy cyfrowej celem odtworzenia,
 • Dokonania rozliczeń finansowych,
 • Innych czynności niezbędnych do realizacji zlecenia uzgodnionych ze Zlecającym wykonanie usługi.

3.  Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych). Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Państwa ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu. Mają Państwo prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Państwa działań na potrzeby marketingu bezpośredniego.

4.  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Foton Aleksander Głowski Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z Foton w następujący sposób:
–  za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@foton.studio
–  za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: Foton Aleksander Głowski ul. Podwale 12, 85-111 Bydgoszcz.

5.  Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej “RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

6.  Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych.

7.  Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

8.  Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

9.  Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania
b.  prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
c.  prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
d.  prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta – “do bycia zapomnianym”
e.  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
f.  prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
g.  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z Foton Aleksander Głowki zgodnie z punktem 4 niniejszej informacji.